Management


BAoS Office Bearers – 2021

 

Neeraj Chaturvedi - President

Rahul Tiwari - Vice President

Prakash Nirala - Secretary

Shashi Bhushan Kumar - Assistant Secretary

Alok Ranjan - Treasurer

Alok Sharma - Assistant Treasurer

 

Arun Prakash Dixit - Member

Hari Mohan Chaturvedi - Member

Manoj Gupta - Member

Rakesh Kumar Singh - Member

 

Auditors 1 Yr term

1. Abhishek Sinha 

2. Braj Bhushan Kumar